Hata
  • XML Parsing Error at 1:79. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

HAKKIMIZDA

KULTUR VE EDEBIYAT
Kyn gelenek, grenek ve yemekleri hakk?nda bigiler: Tipik Anadolu kydr.D?nler ve bayramlarda birbirleri ile yak?n ili?ki ierisindedirler. Yemekler aras?nda Mad?mak yer al?r. Dgnlerde yap?lan Ke?keh yeme?ide ok me?hurdur.Ayr?ca iki sac?n aras?n yap?lan re?i sylemeden gemek olmaz.

CO?RAF? ZELL?KLER?
Yenihayat Ky orum merkezine 30 km olup Ankara ya 220km dir. Kymzn ?uan ki hane say?s? 81 dir. Semen say?s? 2009 Mart ay?nda yap?lan seimlere gre 75 ki?idir. Yaz aylar?nda nfus yo?unlu?u 125 -130 civar?nda olmaktad?r.

TAR?HE

?lk ismi Abdalbodu Ky olan orum'un merkezine ba?l? Yenihayat Ky soyad? kanundan sonra isim de?i?ikli?i yap?larak ?imdiki ismine kavu?mu?tur. ?lk yerle?enler Kars Yresinden gelip yerle?mi?lerdir , di?er bir k?sm? ise kurakl?k oldu?undan dolay? Ayd?n Yresinden gelmi?lerdir.

Kyn nceki ismi olan Abdalbodu kyde bulunan bir dervi?in ad?yla an?lmaktayd?. Bu Abdalbodu ismindeki dervi? Horasan Erenleri'ndendir. Tahminen kyn kurulu? y?l? 1820 'li y?llard?r.

Kymz olu?turan slaleler de?i?ik yerle?kelerden gelmektedirler. Abdallar ; Ankara ubuk civar?ndan , Hseyinler ; Ayd?n civar?ndan gelmektedirler.

Kymzde Cumhuriyet Tarihi'nin ilk e?itmenleri ya?am??t?r. Bunlar Kaz?m zcan, Sleyman Alka d?r ve kyde e?itmenlik yapm??lard?r.1957 de yap?lan ky okulumuz ?u anda kapal?d?r.

Kymzde Horasan Erenleri'nden gelen Cemal Kark?no?lu mezar? bulunmaktad?r.

Cumhuriyet K?esi

Kimler evrimii

Şu anda 366 ziyaretçi çevrimiçi

Web Tasar?m

Aslan ZGL 0542 621 45 30